Boy.BG използва криптирана връзка (SSL) с цел по-висока защита на данните предавани през сайта.

С достъпа си до тази интернет страница и информацията в нея Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.
Сайта има частично ограничение за възръстта на посетителите си, минималната възраст е 14 години, тъй като на тази възраст се издава документ за самоличност и при констатирано нарушение може да бъде потърсена отговорност. В сайта се допускат непълнолетни посетители защото същият не предлага сексуални и/или други инкриминирани от закона услуги, освен ако изрично е упоменато друго.

Профилни снимки и обложки (covers) с фронтална голота са ЗАБРАНЕНИ!

Съдържанието на тази интернет страница, включително текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали е обект на авторски права на Boy.BG. Всички права са запазени, освен ако изрично е упоменато друго.
Мненията изразени във форумите, коментарите и качените файлове са собственост на авторите им и ние не носим отговорност за тях.
Всяко съдържание, което е търговска марка, лого или марка на услуга също е регистрирана или нерегистрирана търговска марка на Boy.BG или други организации.

Всякакво копиране, възпроизвеждане, предаване, раздаване, публикуване, излагане, търговско използване или създаване на вторични продукти от съдържанието на тази интернет страница или на части от нея, без знанието и изричното съгласие на „Boy.BG" е забранено.

С достъпа си до интернет страниците и информацията в тях отбелязани само за възрастни, Вие декларирате че сте пълнолетни!

Разпространяването на спам е строго забранено!

Връзки с други интернет страници

www.boy.bg съдържа връзки към други интернет страници. Правилата за ползване на тези интернет страници могат да се различават от правилата за ползване на тази интернет страница. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Ние не поемаме отговорност за истинността на информацията показвана на тези интернет страници, нито за точността им.
Boy.BG няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези интернет страници.
Boy.BG специално ограничава отговорността си, ако тези интернет страници: нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни;
изложената информация в тях е неправилна, непълна или подвеждаща;
не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;
не осигуряват необходимата сигурност;
съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип;
или са опозоряващи или оклеветяващи.

Отговорност

Ние не носим никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на тази интернет страница.
Цялата информация на интернет страницата се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.
Boy.BG не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.
Ползването на данните и информацията, съдържаща се в интернет страницата е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - Boy.BG по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в интернет страницата.

Администраторите в сайта си запазват правото да изтриват снимки и/или аватари, както и да изтриват и/или забраняват достъпа на потребители без да е необходимо да дават обяснения за действията си.

Дискретност на личната информация

Каквато и да е лична информация, която изпращате на интернет страницата чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана от Boy.BG в съответствие със законите на Република България и приетата от фирмата Политика за защита на личната информация. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на интернет страницата, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Промяна на Условията

Ние можем по всяко време, без предизвестие, да променим тези условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше задължение е да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализацията им.

Закони и юрисдикция

Тези Права за ползване и Вашето използване на интернет страницата са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с този документ въпроси, се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до този документ, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.